Retourvoorwaarden

Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht

Deze bepaling heeft specifiek en enkel betrekking op verkopen aan U via onze webstek,zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en MegaMobile én er sprake is van een "overeenkomst op afstand" overeenkomstig artikel VI.47 e.v. van Boek VI Wetboek van economisch recht. Is zulks niet het geval, dan kan U zich niet beroepen op deze bepaling. Insommige gevallen heeft U een verzakingsrecht, o.m. en met name onderworpen aanvolgende voorwaarden :
  • U bent consument zoals gedefinieerd in artikel I.1.2° van Boek I Wetboek vaneconomisch recht;
  • het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijkkarakter of is niet speciaal voor U besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
  • het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname ofcomputerprogramma, waaronder eveneens begrepen toestellen met onlosmakelijkverbonden voorgeïnstalleerde software;
  • de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaarbewijs van niet-ingebruikname (waaronder eveneens begrepen de activatie en/of registratie van de voorgeïnstalleerde software ), is niet verbroken;
  • het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken,
U kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien U dit inroept volgens devolgende formaliteiten:
  • het verzakingsrecht moet binnen de 14 werkdagen worden uitgeoefend, termijn waar binnen MegaMobile op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van hetverzoek om het eventueel reeds betaalde bedrag terug te betalen en met voorleggingvan het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30 dagen naontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door U opte geven;
  • indien het product reeds in Uw bezit is, moet U het product binnen dezelfde termijnvan 14 werkdagen terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheelop Uw kosten.
Voor het overige en voor zover niet in strijd met de bepalingen in het Wetboek van economisch recht, blijven de Algemene onverminderd van toepassing.